Tin mới nhất

Hướng Dẫn Cài Đặt Khoá Thông Minh Demax SL 802

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ SL802/808

1. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU NGƯỜI DÙNG, VÂN TAY, THẺ TỪ: (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC )

Bấm 0# 123456 # 1 1 # nhập 6-8 số mật khẩu admin bất kì #
⦁ Nhập lại 6 số vừa nhập #
Tiếp theo, đặt thẻ từ vào vị trí nhận thẻ từ nhận thẻ từ thành công.
Cuối cùng đưa dấu vân tay vào vị trí nhận vân tay xác nhận 5 lần xác nhận vân tay thành công. Nhấn * để quay lại.

2. TẠO MẬT KHẨU, THẺ TỪ, VÂN TAY CHO NGƯỜI KHÁC:

Bấm 0# nhập mk admin # 2 1 #
chọn 6 số mk bất kì cho người dùng # lặp lại 6 số trên #
đưa thẻ từ vào vị trí nhận thẻ nhận thẻ từ user thành công
đặt vân tay vào vị trí nhận diện 5 lần nhận diện user thành công
Có thể làm liên tục nếu có nhiều người dùng

3. XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ ADMIN

Bấm 0# mật khẩu admin # 1 3 nhập 3 số ID ADMIN mà người dùng muốn xóa #
Vd: 002,003…

4. XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ NGƯỜI KHÁC (USER)

Bấm 0 # 6 số mk/ vân tay admin # 2 3 1 nhập 3 số ID người dùng muốn xóa # (vd: 011,012,013…)
⦁ Xóa toàn bộ mật khẩu/vân tay/thẻ từ người dùng:
Bấm 0# mật khẩu/vân tay admin # 2 3 2
Chọn 1. Xóa toàn bộ vân tay người dùng
2. Xóa toàn bộ thẻ từ người dùng
3. Xóa toàn bộ mk người dùng
– Xóa toàn bộ người dùng:
Bấm 0# mk/vân tay admin # 2 3 3

5. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ: Bấm 0# 123456 # 3 4 2 (English)

6. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG: Bấm 0# mật khẩu/ vân tay admin # 3 4 (trong đó chọn 3: Nhỏ – chọn 4: lớn)

7. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

Bấm 0# mk/vân tay admin # 3 1 ấn 2 số của năm 2 số của tháng
⦁ 2 số của ngày 2 số của giờ 2 số của phút #

8. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP:

Bấm 0# mk/vân tay admin # 2 2 bật thành công
⦁ Tắt chế độ bảo mật 2 lớp:
Bấm 0# mk/vân tay admin # 2 1 tắt thành công

9. CÀI ĐẶT THỜI GIAN ĐÓNG KHÓA:

  • Bấm 0# mk/vân tay admin # 3 3 1 (ấn phím 1 thay đổi mức mong muốn)

10. RESET CƠ VÀ TỰ ĐỘNG:

  • Cơ: Ấn giữ đồng thời 2 nút lock & unlock khi nghe thông báo phía trước # (YES) reset thành công
  • Tự động: bấm 0# mk/vân tay admin # 1 4 #

11. CÀI ĐẶT APP: Nhấn 0# nhập mk/vân tay admin # 2 4 1 1

Rate this post

Trả lời